تبلیغات
از جنس من - برای تو میگم...

از جنس من

الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها!!!

1. چه اهمیت دارد اگر تعداد حروف رمز لپ تاپ من 14 رقمی باشه یا 8 رقمی یا 10 رقمی
رمز رمزه دیگه حتما که نباید 2 رقمی باشه که!
2. به کجای دنیا برمیخوره اگه فقط یکم ببین فقط یکم راجب چیزایی که تو سرته توضیح بدی... چرا اینقد در برابر سوالات مقاومت میکنی؟ فقط یکم توضیح همه چیز رو حل میکنه